DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

SDH Brodek u Prostějova

 Historie sboru

Počátky ustanovení dobrovolných hašičských jednot nebyly snadné. Největším problémem byl nedostatek finančních prostředků.Významným zásahem do požární ochrany bylo vydání zákona č. 35 z roku 1873, kterým moravský zemský sněm ukládal všem obcím povinnost mít hasičský sbor.

Zájem na zakládání hasičských sborů v obcích i městech měly také pojišťovny vyvíjející tlak na obecní výbory, aby podpořily vznikající sbory, které by chránily majetky občanů. Pojišťovny tehdy poskytovaly hasičským sborům finanční podpory na zakoupení nejzákladnější výbavy. Tehdejší činnost jednotek byla zpočátku výlučně zaměřena na přímou likvidaci požárů, nikoli na hledání a odstraňování jejich příčin.V roce 1886 vypukly v obci dva velké požáry, které daly podnět k založení sboru. Ustavující schůze, na které byl založen Dobrovolný hasičský sbor v Brodku (tehdy u Nezamyslic), se uskutečnila 5. listopadu 1886 za účasti 80 občanů. Prvním starostou byl zvolen pan Karel Lichtnéger – správce velkostatku. Základním úkolem výboru bylo vypracovat stanovy sboru. Členem sboru se mohl stát každý bezúhonný a tělesně zdatný 18-tiletý občan. Ten měl právo volit a být zvolen do sboru.

                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Od počátku své existence museli brodečtí hasiči překonávat problémy s nedostatkem finančních prostředků až do dnešních dnů, kdy máme novou zbrojnici i zásahovou techniku. Veškeré finance tehdy hasiči získávali z členských příspěvků a darů občanů. Tehdy během jednoho roku získal sbor 1 377 zlatých. Za tento obnos byla zakoupena nejzákladnější výbava pro sbor, která zahrnovala čtyřkolovou skládací ruční stříkačku, čtyřkolový vůz pro mužstvo, čtyřdílný skládací žebřík, tři opěrné žebříky, 200 metrů konopných hadic, 2 vozové lucerny a smyčky pro sací koš. Tuto výbavu sbor zakoupil v továrně na hasičské zařízení v Čechách pod Kosířem. Pro uložení této techniky poskytl velkostatku Vojtěch Tuček sýpku, kterou hašiči užívali pět roků.

Dne 15. května 1891 začali hasiči se stavbou vlastní zbrojnice. 12. prosince 1892 byla nová zbrojnice slavnostně otevřena. Při této významné události byla vysvěcena stříkačka a předána představiteli obce hasičům. V této době měl Brodek asi 1 200 obyvatel a 185 domů, z nichž bylo 125 pokryto tvrdou krytinou a zbytek doškovým šindelem. Hned na počátku činnosti Sboru dobrovolných hasičů v Brodku docházelo k nesrovnalostem mezi hasiči a obecním výborem. Místní hasiči neustále žádali obecní výbor o peníze nutné k doplňování základního vybavení sboru. Tyto neshody vyvrcholily v roce 1904, kdy tehdejší starosta obce chtěl veškeré vybavení zbrojnice vystěhovat ven z obce za hřbitov do úvozu.

Poprvé se místní hašiči představili jako organizovaná zásahová jednotka 2. dubna 1887 při likvidaci požáru tří obytných domů a dvou stodol v Brodku. Nejrozsáhlejší požár, při kterém sbor dobrovolných hasičů zasahoval, byl požár 15 obytných domů v nedalekých Dobromilicích dne 18. října 1907. Rovněž 10. května 1910 nastoupili místní hasiči k likvidaci záplav v Brodku. Vlivem silných dešťů se rozvodnil místní potok Brodečka, který zatopil sklepy a přízemní části okolních obytných domů.

Novou motorovou stříkačku zakoupil sbor dobrovolných hasičů až v roce 1927. Hasiči ji slavnostně předvedli u příležitosti oslav 40. výročí záložení sboru. Poprvé byla stříkačka použita při zdolávání ohně, který vypukl v obytných prostorách domu Jana Rašoty.Stará stříkačka byla prodána do Podivic za 12 000 korun. Dosavadní zbrojnice byla již nevyhovující, a tak na základě usnesení z 25. ledna 1926 vedení sboru podalo žádost na obecní zastupitelstvo o povolení ke stavbě nové zbrojnice. Sbor navrhoval postavit zbrojnici z nevyhovujícíh bytů ve staré radnici. Tehdy obecní zastupitelé povolili jen přestavbu staré zbrojnice, kterou hasiči platili z vlastních prostředků.

Po zřízení protektorátu Sbor dobrovolných hasičů v Brodku obdržel v listopadu 1939 upozornění Zemského úřadu v Brně, že není přípustno, aby spolek vyvíjel nějakou činnost, která je mimo obor působnosti vytýčený stanovami. V tomto období tělovýchovná jednota Sokol a Orel ukončila svoji činnost, jen hasičský sbor pokračoval nadále ve své práci.

Po únoru 1948 bylo při ministerstvu vnitra utvořeno hlavní velitelství požární ochrany. Většinu jeho pracovníků tvořili hasiči z povolání. Objevily se první rušivé vztahy, které vedly k podceňování práce dobrovolných hasičů. V těchto letech začíná sbor pod vedením p. Františka Langera mimo jiné i práce s mládeží. Za vzornou činnost obdržel jako jeden z prvních v prostějovském okrese náš sbor v roce 1968 nejvyšší ocenění Prapor ÚV SPO. Jeho převzetí v Praze se zúčastnili pánové K. Tomek, J. Zapletal a F. Langer.

Přes těžkou politickou situaci po roce 1968 náš sbor v žádných ohledech netrpěl. Po celou dobu své existence hasiči nezapomínají svých zemřelých kamarádů, kterým byl z vlastních prostředků vybudován v roce 1969 památník na místním hřbitově. Dlouhodobé uchovávání historie sboru vyvrcholilo 20. května 1983 otevřením vlastního hasičského muzea. Svou obětavou prací se brodečtí hasiči podíleli na vybudování mateřské školky, zdravotního a nákupního střediska, ale také přispívali ke kulturnímu dění v obci. Díky této své činnosti si hasiči získali uznání svých spoluobčanů.      

 V roce 1985 byla obnovena práce s mládeží a vzniklo družstvo dorostenců pod vedeím Jaromíra Blumensteina.Družstvo se zapojilo jak do činnosti sboru tak i úspěšně reprezentovalo na poli závodním kde dosahovalo dobrých výsledků.V roce 1989 se družstvo dorostu rozpadlo a to z důvodu nástupu dvou členů k výkonu základní vojenské služby.Tato činnost s mládeží se sboru nedařila obnovit až do roku 2002,kdy se s velkým elánem pustili do práce s mládeží br.Pospíšil,Hejdušek a Žák.

 

Nová historie sboru se začala psát s přelomem tisíciletí.V roce 2000 začal pracovat nově složený výbor a práce se pevně chopila nastupujcí generace.V následujcím roce se podařilo sboru obnovit tradice a to ,,Ostatky s právem" a ,,Kácení Máje".Obě akce byly velice podařené a hasiči tak pozvedli upadajcí kulturu v obci.Pokračovala nadále velmi dobrá spolupráce s obecním zastupitelstvem a se starostou Antonínem Crhonkem na vyzbrojení a vystrojení zásahové jednotky.Samotný závěr roku 2003 byl pro náš sbor obzvláště významný,neboť nám byl předán 19.12.nový zásahový vůz Hyundai Terracan za dosluhujcí Š1203.Pokračuje se ve všech činnostech,daří se nám práce s mládeží což už přináší své ovoce v umístění ve hře PLAMEN.Rok 2005 jsme přivítali tradičně pohárkem svařeného vína podávaného ve zbrojnici všem občanům.V tomto roce začala také plánovaná rekonstrukce hasičské zbrojnice.Nebylo vůbec jednoduché vše zabalit,popsat krabice a připravit stařičkou techniku k přesunu do prostor kasáren v Dobrochově.Vše se zvládlo a 19.9.byly zahájeny demoliční práce.Každý krok ve výstavbě nové zbrojnice je dokumentován díky pečlivosti br.Rostislava Černého.

               

Do nové zbrojnice patří také moderní zásahová technika,proto zastupitelstvo obce v čele se starostou p.Crhonkem zadalo podmínky na novou CAS pro sbor.Proběhlo výběrové řízení a jako nejlepší nabídka byla vybrána CAS na podvozku Renault ze Slatiňan.Pokud se vrátíme ke stavbě nové zbrojnice tak dne 19.10. byly položeny první cihly a 21.12.začala pokládka střechy a montáž oken.Stavba prostě rostla před očima,vždyť za půl roku jsou před námi oslavy 120.výročí založení SDH. 

                

 

Velkým mezníkem je rok 2006, kdy při příležitosti 120 let Sboru dobrovolných hasičů v Brodku u Prostějova ve dnech 5.- 6.7.byla slavnostně otevřena nová víceúčelová hasičská zbrojnice a předáno nové zásahové vozidlo RENAULT CAS 16-M-2-R.